រកពុទ្ធោ! អាសូរតែអ្នកបានវាជាកាដូរ (មានរូប ១៨ សន្លឹក) – CEN