ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​នឹង​ស្ថិតនៅក្នុង​បញ្ជី​អាទិភាព​សម្រាប់​វ៉ាក់សាំង COVID-19 ផលិត​ដោយ​ប្រទេស​ចិន​៖ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ចិន​ – CEN