ក្រសួងមហាផ្ទៃ បើក​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ដ្រ​ជាតិ​ស្ដីពី ពិការភាព ឆ្នាំ​២០១៩-២០២៣ – CEN