មិត្ត​ហ្វូ​ន​ចូលរួម​ជាមួយ​ក្រសួងទេសចរណ៍​រៀបចំ​កម្មវិធី​ការប្រកួតប្រជែង​វីដេអូ​អេកូ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN