ក្រុមការងារ​រួម​របស់ FBI និង​នគរបាល​កម្ពុជា ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងការ​ពង្រឹង​ប្រតិបត្តិការ​ប្រឆាំងនឹង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ឆ្លងដែន​ – CEN