ជំងឺ​កូ​វីដ​.១៩​ប៉ះពាល់​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គម​និង​ហិរញ្ញ និង​វិស័យ​នយោបាយ​ផងដែរ​ – CEN