ទិន្នន័យ​ផលប៉ះពាល់​ខូចខាត ដោយ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង គឺ ១៩ រាជធានី​-​ខេត្ត ជម្លៀស​ប្រមាណ ២.៨៥៣​គ្រួសារ និង ស្លាប់ ១២​នាក់​ – CEN