ប្រជាកសិករកំពុងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីជំហានទី ១ និងជំហានទី ២ ដែលទើបនឹងបញ្ចប់ ជំហានទី ៣ ត្រូវបានចាប់ផ្តើម – CEN