ស្រី​ស្អាត ជី​មមី ផ្តាំ​ទៅ​នារី​គ្រប់រូប បើសិន​បាន​ជួប​បុរស​ប្រភេទ​នេះ គួរ​កុំ​បណ្ដោយឱ្យ​គាត់​ចាក​ចេញពី​ជីវិត​របស់​អ្នក​ឲ្យ​សោះ ព្រោះថា​… – CEN