អាមេរិក កំពុង​គិតគូរ​ការ​ដាក់​ពង្រាយ​ទាហានជើងទឹក​រាប់ពាន់​នាក់​នៅ​អាស៊ី​បូ​ព៌ា​ – CEN