ទឹកភ្លៀង​ហូរ​ច្រោះ​រអិល​បាក់​ដី​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ នៅលើ​កំណាត់​មហាវិថី​ជំទាវ​ម៉ៅ – CEN