អ្នកនាំពាក្យ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ពុំមាន​សត្វ​ក្រពើ រួច​ចេញពី​កសិក​ដ្ឋា​ន មក​ទីសាធារណៈ​នោះទេ – CEN