សិង្ហ​បុរី​និង​ហុងកុង​ឈានដល់​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាគោលការណ៍​បង្កើត​គោលការណ៍​ធ្វើដំណើរ​ដោយ​សុវត្ថិភាព​តាមផ្លូវ​អាកាស​ – CEN