សូម​ស៊ែរ​បន្ទាន់​! មន្ទីរ​សា​ធា​ការ​និង​ដឹក​ជ​ញ្ចូ​ន​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ សូម​ធ្វើ​ការបិទ​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៤ ផ្លូវ​៤១ និង​ផ្លូវ​១៤១ ជា​បណ្តោះអាសន្ន​ – CEN