អេ អឹម ខេ បង្កើត​ភាពងាយស្រួល និង​ទាន់សម័យ ជួន​អតិថិជន ជាមួយ​សេវា​ទូទាត់ QR Code – CEN