ថា​មែនៗ​! ពេលនេះ ផ្លូវ​៦០​ម៉ែត្រ ដូរ​ស្លាក​កំណត់​ល្បឿន​ថ្មី ដក​៤០​ចេញ ដាក់​៦០ គីឡូម៉ែត្រ​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​វិញ​ហើយ​… – CEN