ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៧ ដល់ទី ១៩ ខែតុលា ប្រព័ន្ធ​សម្ពាធ​ទាប បាននិងកំពុង​បន្ត​អូសបន្លាយ​ពីលើ​កម្ពុជា នឹង​អាចមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន​ជាប់​បន្ត​ – CEN