មានចិត្ត​ណាស់​! ទោះ​ពិការភាព​មែនពិត តែ​ចិត្ត​វិញ ចៅ គីង្គក់ មិន​ពិការ​ទេ ឃើញ​ប្រជាពលរដ្ឋ​កំពុង​លំបាក ឆ្លៀត​ជួយ​លុយ​ចំនួន​… – CEN