លេងសើច​ឲ្យ​មាន​កម្រិត ផ្ញើជូន​អ្នក​ចូលចិត្ត​លេង​រុញ​មុខ​ម្ចាស់​ខួប ផ្ទប់​នឹង​នំ​ខេ​ក​ – CEN