ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​ ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​ ២០២០​ – CEN