ទឹកជំនន់​ហូរ​ចាក់​ពី​ប្រទេស​ថៃ កំពុងធ្វើការ​វាយលុក​ក្នុងស្រុក​ថ្មពួក​ – CEN