ទុក​ជាន់​ទុក ទឹក​មិនទាន់​ស្រក​ផង ស្រាប់តែ​ឆេះ​ផ្ទះ​អស់​ទៀត​ – CEN