តាមពិត​អ្នក​ដែល​សម្លាប់​ជនរងគ្រោះ​ជា​ប្តី គឺជា​ប្រពន្ធ​ខ្លួនឯង​ – CEN