ភាគហ៊ុន​អចលនទ្រព្យ កំពុង​រង់ចាំ​លំហូរ​សាច់ប្រាក់​ – CEN