ទិន្នន័យ​ជាច្រើន​របស់​ក្រុមហ៊ុន Broadvoice ដែល​បាន​រក្សាទុក​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ Cloud ត្រូវបាន​បែកធ្លាយ​ – CEN