ថ្ងៃទី​១៩ ខែតុលា មាន​ករណី​វិជ្ជមាន ២​នាក់ និង​មិនមាន​ករណី​ជា​សះ​ស្បេី​យ – CEN