ការនាំចេញ​របស់​ជប៉ុន​នៅ​ខែកញ្ញា​ថយចុះ​យឺត ដោយសារ​ការនាំចេញ​បាន​ងើប​ឡើងវិញ​ – CEN