តម្លៃ​សាច់ជ្រូក​ធ្លាក់ចុះ ខណៈ​វៀតណាម​បង្កើន​ការនាំ​ចូល ប៉ុន្តែ​តម្រូវការ​ធ្លាក់ចុះ​ – CEN