ដើម្បី​ជីវភាពរស់នៅ​ជាពិសេស​ក្នុងអំឡុងពេល​នៃ​ជម្ងឺ​រាតត្បាត​នេះ ប្រជាជនកាន់តែច្រើន​ចាប់ផ្ដើម​ចូល​ព្រៃ​ដើម្បី​កាប់​ឈើ បរបាញ់​សត្វព្រៃ និង​នេសាទ​ – CEN