ពុទ្ធោ លើសពី​ការរំពឹងទុក​! ថា​ទៅធ្វើ​មាត់​បេះដូង បែរ​លទ្ធផល​ចេញ​ជា​បេះដូង​ប្រេះស្រាំ​ទៅវិញ​…. – CEN