រដ្ឋមន្ត្រី​ការងារ ជំ​រុញឱ្យ​រោងចក្រ​សហគ្រាស​ផលិតផល​ធ្វើដំណើរ និង​កាបូប រួមគ្នា​បង្កើតជា​សមាគម​មួយ​ស្របតាម​ច្បាប់​ស្តីពី​សហជីព​ – CEN