សាលាឧទ្ធរណ៍ បើកសវនាការ​ជំនុំជម្រះ​លើ​បណ្តឹងសុំ​នៅក្រៅ​ឃុំ​របស់​សមាជិក​ក្រុម​ខ្មែរ​ថាវរៈ​ចំនួន​ពីរ​នាក់ និង​សកម្មជន​មាតា​ធម្មជាតិ​កម្ពុជា​ចំនួន​៣ នាក់​ – CEN