អ្នក​ដែល​គ្មាន​ការងារ​ធ្វើ​នៅក្នុង​ស្រុក អាច​រកប្រាក់​ចំណូល​បានមកពី​របរ​ចិញ្ចឹម​កង្កែប​ – CEN