ក្រសួងការងារ និងអគ្គិសនីកម្ពុជា បង្កើនបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសអគ្គិសនី ដល់យុវជន – CEN