​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយជា​បទល្មើស​ឧក្រិដ្ឋ​ឆ្លងដែន ដែលមាន​លក្ខណៈ​ជា​អង្គការ​ចាត់តាំង  , ៩​ខែ​ឆ្នាំនេះ បង្ក្រាប​ឱសថ​ខុសច្បាប់ ផលិតផល​វេជ្ជសាស្ត្រ និង​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ​ខុសច្បាប់​បាន​ជិត​៦០០​តោន​ – CEN