រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ណែ​នាំឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក បំពេញបែបបទ​ឱ្យស្រប​ទៅនឹង​ច្បាប់ ស្ដីពី​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក – CEN