អគ្គិភ័យឆេះគំនក្រដាសកាតុង នៅក្នុងរោងចក្រមួយ នៅសង្កាត់ចោមចៅទី២ – CEN