មានរឿង​អី Judge MasterChef ត្រូវ​ចូល​បន្ទប់ ICU ដំណាក់កាល​ចុងក្រោយ​ – CEN