វិធីទប់ទល់ជាមួយអំពើអសីលធម៌បបួល “ឡើងគ្រែ” ដូចតារា Model ត្រកូល Chong ធ្វើការវាយបកពិតជាអស្ចារ្យ – CEN