ផលប៉ះពាល់​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង ដល់​សង្គម​-​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា – CEN