ជំនន់​ទឹកភ្លៀង បាន​បង្ក​ផលប៉ះពាល់​ដល់ ១៩​រាជធានី​ខេត្ត ស្មើ ១១០ ក្រុង​ស្រុក​ខណ្ឌ ប្រជាជន​ស្លាប់ ៣៦​នាក់​ – CEN