ព្យុះ​ត្រូ​ពិ​ក Saudel គំរាមកំហែង​ដល់​ប្រទេស​វៀតណាម បន្ទាប់ពី​វាយប្រហារ​ហ្វីលីពីន​ – CEN