រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្នុង​រយៈពេល​២​ថ្ងៃនេះ បានទទួល​ជំនួយ​សប្បុរ​ធម៌ ពី​សប្បុរសជន ដើម្បី​យក​ចែក​បន្ត​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់ និង​ជន​ងាយ​រងគ្រោះ​ – CEN