អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន ស្រង់​ឈ្មោះ​អ្នករងគ្រោះ​ទឹកជំនន់ ដើម្បី​ទទួល​អំណោយ​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល ឬ​សប្បុរសជន​នានា ឲ្យ​ច្បាស់លាស់​ចៀសវាង​មានការ​រិះគន់​ – CEN