ពលរដ្ឋ​ចំនួន ៣៩ នាក់ ហើយ​បាន​ស្លាប់ ដោយសារ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង – CEN