ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំតុមូល​ថ្នាក់​រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​ទេសាភិបាល​ធនាគារកណ្តាល​អាស៊ាន ជាមួយ IMF – CEN