រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន គាំទ្រ​ចំពោះ​ការរៀបចំ​កម្មវិធី​កញ្ញាឯក​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០២០ ដែលជា​ការបង្ហាញ​ពី​សមត្ថភាព​របស់​កម្ពុ​ជា​នៅលើ​ឆាក​អន្តរជាតិ​ – CEN