ណុង! ពីណាថាស៊ីផ្លែឈើទៅសាច់ស្អាត?! ហើយឡើងស្អាតនៀក!!! (មានរូប ៣៨ សន្លឹក) – CEN