ទា​ហ៊ាន​ភី​លី​ពី​ន បានសំលាប់​មេដឹកនាំ​ក្រុម IS ប្រចាំ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ – CEN