ជប៉ុនកំណត់គោលដៅកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នដល់សូន្យសុទ្ធនៅត្រឹមឆ្នាំ ២០៥០ – CEN